1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

α. Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών του Ιστότοπου μας κατέχουν ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό της επιχειρηματικής μας πολιτικής και την εφαρμογή της εμπορικής μας δραστηριότητας. Η παρούσα Σύμβαση συλλογής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων αφορά τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στο Κατάστημα και καλύπτει την διαδικασία συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας όλων των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, που συλλέγει το Κατάστημα προκειμένου να καταστούν δυνατές οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του.

β. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα (Πολιτική - Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Καταστήματος.

γ. Η προστασία των Προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών/Χρηστών της επιχειρήσεως και του Καταστήματός μας διέπετε από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα από: 1) Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, ο οποίος ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με τον Νόμο 4624/2019, 2) τον Νόμο 3471/2006, 3) Το άρθρο 84 του Ν 2472/1997.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου και τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεστε, εφόσον επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου, τη διεύθυνση κατοικίας σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, εφόσον είναι διαφορετική από τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (προαιρετικά μπορείτε να μας γνωστοποιείτε και δεύτερο αριθμό τηλεφώνου τον οποίο επιθυμείτε να χρησιμοποιούμε, εφόσον χρειαστεί, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address), και τον αριθμό της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται νομίμως στο λογιστήριο του Καταστήματος έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το Κατάστημα μπορεί να αξιοποιεί – επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των Χρηστών προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα αυτών και να προβαίνει σε ενημερώσεις των Χρηστών για τις νέες προσφορές, εκτός εάν ο Χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει ρητά να μη γίνονται τέτοιου είδους ενημερώσεις. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του Επισκέπτη/Χρήστη δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων στην παρούσα σύμβαση.

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Κατάστημα παρέχει το δικαίωμα στους Χρήστες να ζητούν την διαγραφή, την διόρθωση ή/και την ενημέρωση για την αλλαγή των προσωπικών τους δεδομένων ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Καταστήματος info@e-artistico.gr τις αλλαγές ή/και την επιθυμία διαγραφής της σχετικής εγγραφής των προσωπικών τους δεδομένων.

4. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

α. Η επιχείρηση και το Κατάστημα, ακολουθώντας απαρέγκλιτα την παραπάνω αναφερόμενη νομοθεσία γιά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών/Χρηστών, δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση αυτών. Το Κατάστημα δεσμεύεται ρητά να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/πελατών του σε καμία άλλη επιχείρηση ή κανένα τρίτο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.

β. Εξαιρετικά, το Κατάστημα μπορεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/πελατών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, μόνον εάν: (α) έχει τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων, (β) η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων γίνεται προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Κατάστημα και καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των Χρηστών/πελατών (τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Κατάστημα έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι Χρήστες του Καταστήματος γνωστοποιούν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ή την παροχή τεχνικής ή υλικής υποστήριξης προς το Κατάστημα), (γ) επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης προς τις σχετικές διατάξεις του νόμου και μόνον προς τις αρμόδιες αρχές.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκέπτες/Χρήστες του Καταστήματος που διαπιστώνεται ότι είναι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών) μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Καταστήματος μόνον με την ρητή συγκατάθεση των γονέων τους και δεν έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν στο Κατάστημα τα προσωπικά τους δεδομένα, παρά μόνον αυτά των γονέων τους ή των ασκούντων την επιμέλεια αυτών. Εφόσον ο ανήλικος υποβάλει στο Κατάστημα τα Προσωπικά του Δεδομένα αυτά διαγράφονται αμέσως. Εις περίπτωση καταθέσεως ψευδών στοιχείων εκ μέρους του ανηλίκου το Κατάστημα δεν φέρει καμμία ευθύνη, καθώς αδυνατεί να διαπιστώσει την ακρίβεια των στοιχείων όλων των Χρηστών του.